Πολιτική Webinars – Σεμιναρίων

Για λόγους συντομίας τα webinars, σεμινάρια, συνέδρια θα αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ως «σεμινάρια».

Το Institute Reggio Greece διοργανώνει σεμινάρια και σε συνεργασία με άλλους φορείς. Λαμβάνοντας υπόψη και τους όρους συνεργασίας που έχει συνάψει προβλέπονται οι κάτωθι όροι συμμετοχής στα σεμινάρια – είτε αυτά διεξάγονται αποκλειστικά από το Institute Reggio Greece, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς:

  1. Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται σχετικά το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν τη προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής αυτού για τη νέα ορισμένη ημέρα που θα λάβει χώρα το σεμινάριο. 
  1. Σε περίπτωση ακύρωσης της διεξαγωγής του σεμιναρίου λόγω ανωτέρας βίας ή σπουδαίου λόγου το ποσό που έχει καταβληθεί, θα επιστρέφεται στους συμμετέχοντες. 
  1. Σε περίπτωση που για σπουδαίο λόγο ή ανωτέρα βία ο προγραμματισμένος/η ομιλητής/ομιλήτρια δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει το σεμινάριο, θα αντικαθίσταται από άλλο ομιλητή/ομιλήτρια με τα ίδια προσόντα ή θα αναβάλλεται η διεξαγωγή του σεμιναρίου, και θα ενημερώνονται σχετικά οι συμμετέχοντες. 
  1. Το εκπαιδευτικό υλικό (πολυμεσικό υλικό τεκμηρίωσης με μορφή παρουσιάσεων powerpoint, βιντεοταινιών, φωτογραφιών και οποιασδήποτε άλλης μορφής) που χρησιμοποιείται από τους ομιλητές κατά τη διάρκεια διαδικτυακών σεμιναρίων δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται χωρίς άδεια από τους συμμετέχοντες.
  1. Το υλικό τεκμηρίωσης περιέχει εικόνες αναγνωρίσιμων ανηλίκων και χώρων, τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία αποκλειστικά του Ιnstitute Reggio Greece, του Reggio Children και του Ιδρύματος Προσχολικών και Βρεφών/ Νηπίων  του Δήμου Reggio Emilia κατά περίπτωση και προστατεύεται από την ισχύουσα εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
  1. Σε συμμόρφωση με την ισχύουσα Ευρωπαϊκής νομοθεσία, ο φορέας/φορείς διοργάνωσης δεν έχουν το δικαίωμα να παραχωρήσουν εικόνες αναγνωρίσιμων παιδιών και ενηλίκων σε τρίτους, χωρίς σχετική εξουσιοδότηση. 
  1. Δεν επιτρέπεται καμία μορφή εγγραφής βίντεο ή φωτογράφησης των ομιλητών ή του πολυμεσικού υλικού τεκμηρίωσης πολυμέσων που χρησιμοποιείται από τους ομιλητές. 
  1. Οι στατιστικές, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που παρέχονται κατά τη διάρκεια επαγγελματικών συναντήσεων μάθησης, δεν πρέπει να κοινοποιούνται ή να διαμοιράζονται σε τρίτους, είτε άμεσα ή είτε έμμεσα, και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά  και μόνο ως υλικό μελέτης και τεκμηρίωσης για εμπιστευτική και εσωτερική χρήση. 
  1. Oι εκάστοτε φορείς διοργάνωσης δε φέρουν καμία ευθύνη, εάν ο συμμετέχων δεν κατέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα τεχνικά μέσα που θα του επιτρέψουν να παρακολουθήσει το διαδικτυακό σεμινάριο.
  1. Με την αποστολή παραγγελίας ο συμμετέχων αποδέχεται τους εν λόγω όρους στο σύνολό τους.